Get Adobe Flash player

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2020

Uchwała Zarządu OO PTT nr 2 / 2020  z dnia 28.05.2020 r
 
Zarząd  OO PTT ustala termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego  na dzień 10 lipca 2020 r. 
a) w przypadku gdy ustawodawca umożliwi spotkanie osobiste:
miejsce: ul. 1-go Maja 9, pok. 82, Opole , I termin - godz. 17.00, II termin – godz. 17.30
lub
b) w formie elektronicznej – jeżeli ustawodawca nie umożliwi spotkania osobistego
oraz
przyjmuje porządek obrad WZS dla wersji a) i dla wersji b) jak  niżej:
 
Proponowany porządek obrad dla wersji a) 
1. Otwarcie
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Wybór Prezydium Zebrania
4. Wybór Komisji Mandatowo-skrutacyjno-wnioskowej
6. Stwierdzenie prawomocności Zebrania
7. Zatwierdzenie porządku obrad
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
11. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego
12. Dyskusja nad sprawozdaniami
13. Podjęcie:
- uchwały dotyczącej sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu
- uchwały dotyczącej sprawozdania finansowego Zarządu
- uchwały dotyczącej sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
- uchwały dotyczącej sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego
- uchwały dotyczącej planu finansowego Okręgu na kolejny okres sprawozdawczy
- uchwały dotyczącej programu działania Okręgu na kolejny okres sprawozdawczy
14. Podjęcie uchwał o udzielenie absolutorium
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie Walnego Zebrania
Materiały dotyczące Walnego Zebrania będą do wglądu od 26 czerwca br. w Biurze OO PTT, a także u Prezesa Okręgu.
Proponowany porządek obrad dla wersji b) 
1. Otwarcie
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Wybór Prezydium Zebrania
4. Wybór Komisji Mandatowo-skrutacyjno-wnioskowej
6. Stwierdzenie prawomocności Zebrania
7. Zatwierdzenie porządku obrad
8. Podjęcie:
- uchwały dotyczącej sprawozdania finansowego Zarządu
- uchwały dotyczącej planu finansowego Okręgu na kolejny okres sprawozdawczy
9. Zakończenie Walnego Zebrania