Get Adobe Flash player

Uwaga - Walny Zjazd 15.05.2019


Zarząd  OO PTT ustala termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego na dzień 15 maja 2019 r.
Miejsce: ul. 1-go Maja 9, pok. 82, Opole oraz przyjmuje porządek obrad WZS, 


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Wybór Prezydium Zebrania
4. Wybór Komisji Mandatowej
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
6. Stwierdzenie prawomocności Zebrania
7. Zatwierdzenie porządku obrad
8. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
11. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego
12. Dyskusja nad sprawozdaniami
13. Podjęcie:
uchwały dotyczącej sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu
uchwały dotyczącej sprawozdania finansowego Zarządu
uchwały dotyczącej sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
uchwały dotyczącej sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego
uchwały dotyczącej planu finansowego Okręgu na kolejny okres sprawozdawczy
uchwały dotyczącej programu działania Okręgu na kolejny okres sprawozdawczy
14. Podjęcie uchwał o udzielenie absolutorium
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie Walnego Zebrania

Materiały dotyczące Walnego Zebrania będą do wglądu od dnia 1 maja 2019 r. w Biurze OO PTT, a także u Prezesa Okręgu. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości przy pobieraniumandatu.