Get Adobe Flash player

Uwaga Zebranie

 

Zarząd Okręgu Opolskiego PTT uprzejmie informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze
odbędzie się w dniu 16 maja 2018 r.
Miejsce: Opole, ul. 1-go Maja 9, pok. 82
Termin pierwszy - godz. 17.00
Termin drugi - godz. 17.30
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Wybór Prezydium Zebrania
4. Wybór Komisji Mandatowej
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
6. Stwierdzenie prawomocności Zebrania
7. Zatwierdzenie porządku obrad
8. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
11. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego
12. Dyskusja nad sprawozdaniami
13. Podjęcie:
- uchwały dotyczącej sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu
- uchwały dotyczącej sprawozdania finansowego Zarządu
- uchwały dotyczącej sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
- uchwały dotyczącej sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego
- uchwały dotyczącej planu finansowego Okręgu na kolejny okres sprawozdawczy
- uchwały dotyczącej programu działania Okręgu na kolejny okres sprawozdawczy
14. Podjęcie uchwał o udzielenie absolutorium
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie Walnego Zebrania