Get Adobe Flash player

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

Uchwała Zarządu OO PTT nr 24/2016 z dnia 14 września 2016 r.
Zarząd OO PTT wyznacza termin WZS-W na dzień 13 stycznia 2017 r. i przyjmuje porządek obrad, stanowiący zał. nr 1
Miejsce: Opole, ul. 1-go Maja 9, godz. I termin – 17:00, drugi termin: 17:30
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej www.ptt.opole.pl

Porządek obrad (nr 1 do uchwały nr 24/2016)
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego
3. Wybór Prezydium
4. Wybór Komisji Mandatowej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków:
8. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania
9. Zatwierdzenie porządku obrad
10. Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
13. Dyskusja nad sprawozdaniami
14. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępujących władz
15. Przyjęcie uchwały w sprawie liczebności władz Okręgu
16. Wybór Prezesa Zarządu Okręgu
17. Wybór członków Zarządu Okręgu
18. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Okręgu
19. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego Okręgu
20. Wybór Delegatów na Walny Zjazd PTT
21. Ukonstytuowanie się władz Okręgu Opolskiego
22. Przyjęcie uchwał i wniosków
21. Zakończenie Walnego Zebrania

Materiały sprawozdawcze oraz projekty założeń programowych i budżetowych Towarzystwa dostępne będą w siedzibie OO PTT od 5 stycznia 2017 r.”